Opis Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Śląskim

System Zapewnienia Jakości Kształcenia (SZJK) na Uniwersytecie Śląskim został wprowadzony uchwałą nr 126 Senatu UŚ z dnia 24 kwietnia 2012 r. Obejmuje on w szczególności następujące elementy:

 1. politykę i procedury zapewniania jakości kształcenia na Uczelni;
 2. zasady rekrutacji na studia;
 3. analizę i doskonalenie programów kształcenia;
 4. system weryfikacji zakładanych efektów kształcenia;
 5. zasady zapewnienia wysokiego poziomu kadry dydaktycznej;
 6. ocenę procesu kształcenia, w tym organizacji i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych;
 7. badanie opinii studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych o prowadzonych zajęciach dydaktycznych i obsłudze procesu kształcenia oraz opinii pracowników o warunkach kształcenia;
 8. badanie kariery zawodowej absolwentów w celu doskonalenia procesu kształcenia;
 9. badanie opinii pracodawców w zakresie przygotowania absolwentów do pracy zawodowej i wykorzystywanie ich w procesie tworzenia i doskonalenia programów kształcenia;
 10. zasady monitorowania, przeglądu i podnoszenia poziomu i jakości wyposażenia niezbędnego do nauki (m.in. bibliotek, komputerów z dostępem do internetu) oraz środków wsparcia dla studentów i doktorantów (np. opieki naukowej czy doradztwa);
 11. zasady gromadzenia, analizowania i publikowania informacji na temat kształcenia.

Działaniem SZJK objęci są studenci wszystkich poziomów i form studiów, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych oraz pracownicy Uniwersytetu Śląskiego.

System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Śląskim budowany jest z poszanowaniem autonomii i specyfiki wydziałów i innych jednostek dydaktycznych Uniwersytetu – szczegółowe procedury zapewniania jakości kształcenia opracowują poszczególne jednostki z wykorzystaniem swoich dobrych doświadczeń w tym zakresie.

W skład SZJK kształcenia wchodzą:

Skład i zakres działania ww. zespołów określa uchwała nr 126 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Śląskim.

System Zapewnienia Jakości Kształcenia wspierają dwa narzędzia informatyczne:

Karta kierunku – moduł informatycznym systemu USOS, który służy do zbierania kompletu danych o programach kształcenia wszystkich kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim oraz zarządzania nimi. Umożliwia on również publikowanie potrzebnych informacji o prowadzonych programach studiów, co jest wymagane m.in. przez przepisy Regulaminu Studiów oraz Polską Komisję Akredytacyjną, a także publikowanie kompletu informacji w języku angielskim na potrzeby Katalogu ECTS wymaganego do uczestnictwa w programie Erasmus+.

Karta nauczyciela akademickiego – narzędzie informatyczne mające służyć do gromadzenia i przetwarzania kompletu danych o nauczycielach akademickich Uniwersytetu Śląskiego m.in. na potrzeby oceny okresowej, ewaluacji parametrycznej etc. Obecnie trwają prace koncepcyjne nad nową wersją Karty.

Narzędzia te umożliwiają integrację informacji na temat poszczególnych aspektów kształcenia. Zakres informacji zawartych w karcie nauczyciela akademickiego i karcie kierunku określa JM Rektor UŚ w zarządzeniu.

Bieżącą obsługą administracyjną SZJK, wspomaganiem działań UZJK, WZJK i KZZJK oraz koordynacją przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia i podnoszenia jakości studiów zajmuje się Biuro ds. Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Śląskim (BJK).

Opracowanie, wdrożenie oraz obsługę systemu w latach 2008-2013 współfinansował Europejski Fundusz Społeczny w ramach, realizowanego na Uniwersytecie Śląskim, projektu UPGOW.