Nowy wzór Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Wydziału

Nowy wzór Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Wydziału wraz z załącznikami uzupełniającymi takimi jak:

  • Protokół z analizy pracy dyplomowej i jej recenzji
  • Lista spraw do poruszenia na spotkaniu z nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia na kierunku studiów
  • Lista spraw do poruszenia na spotkaniu ze studentami kierunku studiów
  • Protokół hospitacji zajęć dydaktycznych

Zarządzenie w sprawie określenia godzin prowadzenia zajęć dydaktycznych

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego wydał zarządzenie nr 85 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia godzin prowadzenia zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Ocena wyróżniająca dla kierunku prawo

Kierunek prawo realizowany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego otrzymał wyróżniającą oceną przyznaną przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA) – niezależną instytucję działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia.

Przyznanie oceny uzasadniają wysoka jakość kształcenia na tym kierunku (studia jednolite magisterskie o profilu ogólnoakademickim) oraz stopień spełnienia przyjętych kryteriów jakościowych oceny programowej.

Na otrzymanie wyróżniającej oceny wpływ miały między innymi: koncepcja i program kształcenia, a także możliwość osiągnięcia zakładanych efektów nauczania i wykorzystywana w procesie edukacyjnym infrastruktura. Kierunek spełnił również wymagania odnoszące się do skuteczności wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia i opieki nad studentami oraz ich wsparcia w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia.

Najwyższa wyróżniająca ocena w skali stosowanej przez PKA przyznawana jest na okres ośmiu lat. Ocena programowa kierunku prawo wydana została uchwałą nr 557/2017 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z 12 października 2017 roku.

Zarządzenie w sprawie pensum w USOS

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego wydał zarządzenie nr 111 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zdolności dydaktycznej w Uczelni, planowania, dokumentowania i sposobu rozliczania pensum, godzin ponadwymiarowych i zleconych oraz praktyk zawodowych doktorantów na studiach prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Nowe zarządzenia Rektora UŚ

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego wydał następujące zarządzenia regulujące sprawy kształcenia i organizacji dydaktyki w Uniwersytecie Śląskim:

Zarządzenie nr 73 Rektora UŚ w sprawie organizacji zajęć z wychowania fizycznego

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Ślaskiego w dniu 30 maja 2017 r. wydał zarządzenie nr 73 w sprawie organizacji zajęć z wychowania fizycznego.

Uchwała nr 112 Senatu UŚ w sprawie zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich oraz liczebności grup zajęciowych

Senat Uniwersytetu Śląskiego na posiedzeniu w dniu 30 maja 2017 r. przyjął uchwałę nr 112 w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych, a także ustalania liczebności grup zajęciowych.

Ocena jakości kształcenia w roku akademickim 2015-2016

Senat Uniwersytetu Ślaskiego na posiedzeniu w dniu 28 marca 2017 r. w uchwale nr 71 przyjął przygotowaną przez Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia i przedstawioną przez Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia dr. hab. Mariusza Jagielskiego ocenę jakości kształcenia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2015/2016. 

Wyróżniająca ocena instytucjonalna PKA dla WPiPs

Z przyjemnością informujemy, że Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego otrzymał ocenę wyróżniającą przyznaną przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA).

Na przyznanie wyróżniającej oceny instytucjonalnej miały wpływ między innymi: funkcjonowanie i doskonalenie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, rozwój bazy dydaktycznej i naukowej, jakość kształcenia na studiach podyplomowych, a także współdziałanie z otoczeniem i współpraca z krajowymi oraz zagranicznymi instytucjami akademickimi i naukowymi. Wydział Pedagogiki i Psychologii spełnił również w pełni kryteria odnoszące się do efektywności polityki kadrowej, funkcjonowania systemu wsparcia studentów i doktorantów oraz jakości kształcenia na studiach III stopnia.

Na przyznanie wyróżniającej oceny miały wpływ między innymi: funkcjonowanie i doskonalenie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, rozwój bazy dydaktycznej i naukowej, jakość kształcenia na studiach podyplomowych, a także współdziałanie z otoczeniem i współpraca z krajowymi oraz zagranicznymi instytucjami akademickimi i naukowymi. Wydział Pedagogiki i Psychologii w pełni spełnił również kryteria odnoszące się do efektywności polityki kadrowej, funkcjonowania systemu wsparcia studentów i doktorantów oraz jakości kształcenia na studiach III stopnia.

Najwyższa ocena PKA przyznawana jest na okres ośmiu lat i dla WPiPs obowiązywała będzie do roku akademickiego 2024/2025.

W imieniu Biura ds. Jakości Kształcenia serdecznie gratulujemy władzom oraz całej społeczności akademickiej Wydziału Pedagogiki i Psychologii tego osiągnięcia.

Nowe rozporządzenie MNiSW w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał nowe rozporządzenie z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych.
Zostało ono wczoraj opublikowane w Dzienniku Ustaw dn. 15 lutego 2017 i weszło w życie począwszy od 16 lutego 2017 r.