Home » Biuro ds. Jakości Kształcenia

Biuro ds. Jakości Kształcenia

Biuro ds. Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Śląskim zostało utworzone we wrześniu 2012 r. z inicjatywy ówczesnego Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia dr. hab. Alfreda Czogały na mocy zarządzenia Rektora UŚ nr 115/2012. Jego głównym zadaniem jest wspomaganie podejmowanych przez Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia działań o charakterze koncepcyjnym i organizacyjnym oraz koordynacja przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia i podnoszenia jakości studiów na Uniwersytecie.

Do szczegółowych zadań Biura należą zaś:

  1. koordynowanie badań jakości kształcenia i opracowanie raportów z tych badań; skanowanie kwestionariuszy ankiety oceny zajęć dydaktycznych;
  2. merytoryczne wsparcie działania informatycznych narzędzi Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia;
  3. przygotowanie rocznego sprawozdania na temat jakości kształcenia w Uniwersytecie;
  4. dbanie o spójną politykę informacyjną w zakresie jakości kształcenia, w tym organizacja szkoleń i seminariów dla członków społeczności akademickiej Uniwersytetu;
  5. promowanie dobrych praktyk w zakresie jakości kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem wniosków z przeprowadzonych akredytacji;
  6. opracowywanie analiz w zakresie jakości kształcenia zleconych przez prorektora odpowiedzialnego za sprawy kształcenia;
  7. wspieranie działań pełnomocników rektora odpowiadających za System Zapewniania Jakości Kształcenia i Krajowe Ramy Kwalifikacji oraz współpraca z pełnomocnikami kierowników jednostek ds. Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia;
  8. obsługa administracyjna Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia i Zespołu ds. Wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz współpraca z organami Uniwersytetu uczestniczącymi w kreowaniu polityki w zakresie kształcenia;
  9. monitorowanie działania systemów zapewniania jakości kształcenia w jednostkach Uniwersytetu, monitorowanie doświadczenia wybranych szkół wyższych w zakresie jakości kształcenia;
  10. koncepcyjne i organizacyjne wsparcie pracy struktur Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w jednostkach.

Obecnie w Biurze zatrudnione są dwie osoby – mgr Przemysław Grzonka i mgr Karol Sikora. Kontakt z Biurem.