Home » Krajowe Ramy Kwalifikacji w Uniwersytecie Śląskim

Krajowe Ramy Kwalifikacji w Uniwersytecie Śląskim

Krajowe Ramy Kwalifikacji to opis wzajemnych relacji między kwalifikacjami, integrujący różne krajowe podsystemy kwalifikacji. Służy on przede wszystkim większej przejrzystości, dostępności i jakości zdobywanych kwalifikacji. KRK stworzone zostały między innymi dla potrzeb rynku pracy i społeczeństwa obywatelskiego. Ważny jest także fakt, że KRK zawierają opis hierarchicznego systemu poziomów kwalifikacji – każda kwalifikacja jest umieszczona na jednym z tych poziomów.

Zespół ds. Wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji

Dokumentacja KRK

Publikacje o Krajowych Ramach Kwalifikacji