Home » Aktualności » Ocena wyróżniająca dla kierunku prawo

Ocena wyróżniająca dla kierunku prawo

Kierunek prawo realizowany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego otrzymał wyróżniającą oceną przyznaną przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA) – niezależną instytucję działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia.

Przyznanie oceny uzasadniają wysoka jakość kształcenia na tym kierunku (studia jednolite magisterskie o profilu ogólnoakademickim) oraz stopień spełnienia przyjętych kryteriów jakościowych oceny programowej.

Na otrzymanie wyróżniającej oceny wpływ miały między innymi: koncepcja i program kształcenia, a także możliwość osiągnięcia zakładanych efektów nauczania i wykorzystywana w procesie edukacyjnym infrastruktura. Kierunek spełnił również wymagania odnoszące się do skuteczności wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia i opieki nad studentami oraz ich wsparcia w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia.

Najwyższa wyróżniająca ocena w skali stosowanej przez PKA przyznawana jest na okres ośmiu lat. Ocena programowa kierunku prawo wydana została uchwałą nr 557/2017 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z 12 października 2017 roku.