Home » Zespół ds. Wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji

Zespół ds. Wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji

Zespół ds. Wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji na kadencję 2012-2016 został powołany pismem okólnym nr 2 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji, jako ciało opiniodawczo-doradcze Rektora.

Do zadań Zespołu KRK należy:

  1. opiniowanie projektów programów kształcenia dla nowo tworzonych kierunków studiów oraz projektów zmian efektów kształcenia dla kierunków studiów, na poziomie pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich;
  2. dostosowywanie systemów informatycznej obsługi toku studiów, w szczególności systemu USOS, do wymogów wynikających z wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach;
  3. opracowanie szczegółowej procedury tworzenia nowych kierunków i specjalności;
  4. zdefiniowanie sposobu liczenia godzin kontaktowych (tzw. wskaźnik BUNA);
  5. określenie warunków wyboru przez studenta, przewidzianych w programie kształcenia, modułów w ramach 30% punktów ECTS;
  6. wypracowanie polityki kształcenia nauczycieli i zdobywania uprawnień pedagogicznych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – we współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;
  7. sformalizowanie wytycznych w sprawie wprowadzenia do programów kształcenia zajęć z wychowania fizycznego;
  8. określenie zasad prowadzenia w Uczelni wykładów i zajęć ogólnouniwersyteckich;
  9. opracowanie zasad i procedur uznawania efektów uczenia się;
  10. realizowanie innych zadań powierzonych przez Rektora.

Przewodnicząca Zespołu:

Prof. dr hab. Aldona Skudrzyk – Pełnomocnik Rektora ds. Systemu Bolońskiego i Krajowych Ram Kwalifikacji

Członkowie Zespołu:
Dr hab. Michał Baczyński – Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii;
Dr hab. Maciej Bernasiewicz – Wydział Pedagogiki i Psychologii;
Dr hab. Piotr Boroń – Wydział Nauk Społecznych;
Prof. dr hab. Grażyna Chełkowska – Zastępca Dyrektora Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych;
Dr hab. Alfred Czogała – Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Śląskim;
Dr hab. Ewa Gębicka – Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego;
Dr Bernard Grzonka – Wydział Nauk Społecznych;
Dr hab. Mariusz Jagielski – Wydział Prawa i Administracji;
Dr Małgorzata Miśka – Wydział Artystyczny;
Dr hab. Adam Molenda – Wydział Artystyczny;
Dr Izabela Mroczek – Wydział Filologiczny;
Prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska – Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia Nauczycieli w Uniwersytecie Śląskim;
Prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska;
Dr Sławomir Pytel – Wydział Nauk o Ziemi;
Jakub Szuba – reprezentant studentów wskazany przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego;
Dr Jolanta Skutnik – Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji;
Dr Sebastian Stach – Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach;
Dr Monika Sulimowska-Formowicz – Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego;
Dr Magdalena Ślawska – Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;
Dr Katarzyna Trynda – Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach;
Dr Marek Wójtowicz – Wydział Teologiczny;
Prof. dr hab. Lidia Zacharko – Wydział Prawa i Administracji;
Dr Agata Zygmunt – Wydział Nauk Społecznych.